Zapraszamy do świata unikatowych         mebli i dekoracji z Indonezji  

      Rękodzieło z wysp Jawa, Bali                     Nowy Salon 

 Galeria wnętrz Fafa stylowe wnętrza

   ul. Generała Józefa Kustronia 47A

               43-300 Bielsko-Biała

    tel. 727-546-007, tel. 664-862-337

 

    Wyprzedaż do - 40 %

 

   na wybrane produkty

            

 

 

 

 

 

Wyprzedaż do - 40 %

 

na wybrane produkty

 

 

                    
 

   Drugie życie drewna 

 

Komody, fotele, stoliki, szafki
oraz wiele innych mebli...

 

Meble wytwarzane z drewna tekowego ze starych łodzi rybackich i transportowych, które zakończyły swoją służbę na wodach Indonezji.

 

Wyprzedaż do - 40 %

 

na wybrane produkty

 

 

 

                  

Bezpośredni importer blatów z litego drewna egzotycznego   (teak,suar,palisander...)

 

Blaty kuchenne, łazienkowe, blaty stołów.

 

Jeśli cenisz urok naturalnego drewna wysokiej jakości skontaktuj się z nami. 

Realizujemy również indywidualne zamówienia.

 

 

 

 

 

Zapraszamy do świata unikatowych         mebli i dekoracji z Indonezji  

      Rękodzieło z wysp Jawa, Bali                     Nowy Salon 

 Galeria wnętrz Fafa stylowe wnętrza

   ul. Generała Józefa Kustronia 47A

               43-300 Bielsko-Biała

    tel. 727-546-007, tel. 664-862-337

 

    Wyprzedaż do - 40 %

 

   na wybrane produkty

            

 

 

 

 

 

Wyprzedaż do - 40 %

 

na wybrane produkty

 

 

                    
 

   Drugie życie drewna 

 

Komody, fotele, stoliki, szafki
oraz wiele innych mebli...

 

Meble wytwarzane z drewna tekowego ze starych łodzi rybackich i transportowych, które zakończyły swoją służbę na wodach Indonezji.

 

Wyprzedaż do - 40 %

 

na wybrane produkty

 

 

 

                  

Bezpośredni importer blatów z litego drewna egzotycznego   (teak,suar,palisander...)

 

Blaty kuchenne, łazienkowe, blaty stołów.

 

Jeśli cenisz urok naturalnego drewna wysokiej jakości skontaktuj się z nami. 

Realizujemy również indywidualne zamówienia.

 

 

 

 

 

Regulamin dla Umów sprzedaży zawartych do 24 Grudnia 2014 r.

Regulamin sklepu
I.      Postanowienia ogólne
II.     Definicje
III.    Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV.    Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V.     Informacje ogólne dotyczące produktów
VI.    Warunki zawierania umów sprzedaży
VII.   Sposoby płatności
VIII.  Koszt, termin i sposoby dostawy
IX.    Tryb postępowania reklamacyjnego
X.     Prawo odstąpienia od umowy
XI.    Pliki "Cookies"
XII.   Postanowienia końcowe

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.baranga-decor.pl prowadzony jest przez Grażynę Liana oraz Dorotę Bijałd-Kliś, które wykonując działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej działają pod nazwą "Baranga-Decor" Spółka Cywilna Grażyna Liana, Dorota Bijałd-Kliś z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 22 lok.3, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472147635, REGON: 243372615.
Sklep Internetowy www.baranga-decor.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.baranga-decor.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.baranga-decor.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II.    DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.baranga-decor.pl umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.baranga-decor.pl umożliwiający złożenie Zamówienia
KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://www.baranga-decor.pl
SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Grażyna Liana oraz Dorotę Bijałd-Kliś wykonujące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej działają pod nazwą "Baranga-Decor" Spółka Cywilna Grażyna Liana, Dorota Bijałd-Kliś z siedzibą w Bielsku-Biała, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 22 lok.3, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472147635, REGON: 243372615.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III.    RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a)    zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
b)    prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
c)    bezpłatne udostępnianie informacji w formie Newsletter’a.
Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

IV.    WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a)  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
b)  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
c)  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter'a zawierana jest na czas nieoznaczony.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a)    Komputer z dostępem do Internetu.
b)    Dostęp do poczty elektronicznej.
c)    Przeglądarka internetowa.
d)    Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
e)    Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V.    INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są  wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Każdy dostępny w Sklepie Internetowym Produkt jest niepowtarzalny i stanowi rękodzieło.
Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe bądź używane. Informacja czy Produkt jest używany jest zawarta w jego opisie. Produkty nowe są również wytworzone z materiałów z odzysku np. drewno, szkło tzw. Produkty recyklingowe.
Wszystkie wymiary Produktu podawane są w jego opisie. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat Produktu m.in. dokładnej długości poszczególnych elementów, Klient może złożyć zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@baranga-decor.pl
Przedstawiane Produkty są w większości wykańczane ręcznie - dlatego posiadają oryginalne, niepowtarzalne dla każdej sztuki cechy na fakturze.
Dopuszczalne są niewielkie odchylenia w podaniu wielkości Produktu wyrażonej w centymetrach, nie przekraczające jednak 2 cm.

VI.    WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie własnym lub u jednego z dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
Zamówienia można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.baranga-decor.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a)    Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
b)    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
- oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
- potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
- informację, czy istnieje obowiązek wpłaty przez Klienta, zadatku na poczet złożonego Zamówienia, w wysokości 20% kwoty Zamówienia. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 76 1910 1048 2789 6617 8926 0001 (DEUTSCHE BANK S.A.) "Baranga-Decor" Spółka Cywilna Grażyna Liana, Dorota Bijałd-Kliś z siedzibą w Bielsku-Biała, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 22 lok.3, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472147635, REGON: 243372615. W tytule przelewu należy wpisać "Zadatek do zamówienia nr........"
c)    Klient, który otrzymał informację o obowiązku wpłaty zadatku jest zobowiązany do jego wpłaty w terminie 7 dni od dnia przesłania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 pkt. b. Po zaksięgowaniu wpłaty zadatku na koncie bankowym Sprzedawcy, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji. Brak wpłaty zadatku w terminie 7 dni powoduje anulowanie Zamówienia.
d)    Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

VII.    SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a)    Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem
b)    Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 76 1910 1048 2789 6617 8926 0001 (DEUTSCHE BANK S.A.) "Baranga-Decor" Spółka Cywilna Grażyna Liana, Dorota Bijałd-Kliś z siedzibą w Bielsku-Biała, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 22 lok.3, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472147635, REGON: 243372615. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
c)     Płatność poprzez system płatnośći elektronicznych Payu.
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

VIII.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy zakupionego Produktu oraz wagi i wielkości Produktu.
Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
Dla Zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 złotych (PLN) Sprzedawca, zobowiązuje się pokryć koszty dostawy Produktu.
Darmowa wysyłka nie dotyczy przesyłek płatnych przy odbiorze za tzw. pobraniem oraz kilku odrębnych Zamówień.
Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a)    Czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
b)    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 3 Dni Roboczych.

IX.    TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
a)    Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
b)    Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@baranga-decor.pl lub pisemnie na adres: ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 22 lok.3, 43-300 Bielsko-Biała.
c)    Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 22 lok.3, 43-300 Bielsko-Biała. Wszystkie produkty należy dostarczyć poprzez usługi firm kurierskich aby uniknąć dodatkowych uszkodzeń.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu Zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do jego reklamacji.
Produkty wykonane z drzewa, w tym Produkty recyklingowe wytwarzane są z materiałów pochodzących z wilgotnej (równikowej) strefy klimatycznej. Jakiekolwiek próby dodatkowego osuszania lub korzystanie z takiego Produktu w sposób niewłaściwy, polegające w szczególności na przechowywaniu lub użytkowaniu Produktu w środowisku o nieodpowiedniej wilgotności powietrza (np. blisko urządzeń grzewczych), może spowodować jego uszkodzenie, co nie stanowi podstawy do jego reklamacji.
Nie podlegają reklamacji przebarwienia i różnice w odcieniach Produktu wynikające z naturalnych właściwości drewna oraz naturalne zmiany barwy spowodowane upływem czasu. Dodatkowo reklamacji nie podlega struktura drewna wzdłuż rocznych przyrostów objawiających się jako nieznaczne nierówności między drewnem późnym a wczesnym (podniesione usłojenie) oraz wynikające z tej struktury wgłębienia.
Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć Towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta- Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.
W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@baranga-decor.pl
b)   W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d)    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Sprzedawca dokona zwrotu, wartości Produktu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.
Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży.
Zwracany towar należy odesłać kurierem. W celu z uniknięcia powstania ewentualnych uszkodzeń.
Koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.

XI.    PLIKI "COOKIES"

Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

XII.    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Usługobiorca z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie treści związane ze Sklepem Internetowym, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Sklepu Internetowego do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Sklepu Internetowego, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.
Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści, w szczególności zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego bez zgody Usługodawcy jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.

XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 

 

Pliki do pobrania

Druk reklamacji dla umów zawartych do 24 grudnia 2014

Zgodność regulaminu z obowiązującymi przepisami poświadczona świadectwem legalności wydanym przez serwis legalniewsieci.pl

Oświadczenie o odstąpieniu umowy na odległość zawartej do 24 grudnia 2014